Studentsdesign  
Studentsdesign  
Studentsdesign Studentsdesign Studentsdesign
Studentsdesign

Μας εκφράζουν

Advertisement
Template
Θεσμική προστασία
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
26.10.09
1. Για την κήρυξη των περιοχών ως προστατευόμενων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία (ν. 1650/86), προαπαιτείται η εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ).

Οι μελέτες αυτές απογράφουν τις φυσικές, κοινωνικές, οικονομικές και άλλες παραμέτρους της υπό μελέτη περιοχής και προτείνουν Σχέδια Νομοθετημάτων (ΠΔ ή ΚΥΑ) κήρυξής τους ως προστατευόμενες -με την αναγκαία ζωνοποίηση- καθώς και τους γενικούς όρους και περιορισμούς όσον αφορά τις παραγωγικές και άλλες δραστηριότητες, με γνώμονα τις οικολογικές απαιτήσεις των τύπων οικοτόπων και των ειδών με σημαντική παρουσία στην περιοχή μελέτης. Τα τμήματα των προστατευόμενων περιοχών με ιδιαίτερη φυσική αξία αποτελούν συνήθως κεντρικό τμήμα μιας περιοχής, στην οποία τα αναγκαία μέτρα προστασίας κλιμακώνονται κατά ζώνες.

Διαβάστε περισσότερα...
 
Αρχαιολογικός νόμος: Ν. 3028/2003, ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002
30.08.09

Αρχαιολογικός νόμος: Ν. 3028/2003, ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002
«Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».  

Ο Ολυμπος κηρύχθηκε αρχαιολογικός και ιστορικός τόπος το 1985 και το 1987 από το ΥΠΠΟ Μακεδονικός/Πιερικός Όλυμπος (16/28383/1244/10-7-1985, ΦΕΚ 474/Β/25-7-1985). Θεσσαλικός Όλυμπος (ΦΕΚ 217/Β/24-6-1987).

Διαβάστε περισσότερα...
 
Βασική Νομοθεσία για την προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος
30.08.09

Εθνικό θεσμικό πλαίσιο

Στόχος των παρακάτω νόμων, οδηγιών και διαταγμάτων είναι η διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και των άγριων ειδών πανίδας και χλωρίδας, κοινοτικού ενδιαφέροντος, που έχουν καταγραφεί στην ευρύτερη περιοχή του όρους Ολύμπου και ιδιαίτερα στην περιοχή του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 92/43/ΕΕ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας" και τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΕ "μέτρα διατήρησης της άγριας πτηνοπανίδας", όπως οι δύο αυτές οδηγίες έχουν κυρωθεί (ΚΥΑ 33318/3028/28.12.98 και Υπουργική Απόφαση 294283/23-12-97/ΦΕΚ68β) αντίστοιχα. 

Διαβάστε περισσότερα...
 
Το νομικό πλαίσιο του φορέα διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού του Ολύμπου
16.10.09

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 27 ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΦΔ) (μέχρι Ιούνιο 2009)

ΦΔ 25: Εθνικό Πάρκο Δρυμού Ολύμπου

ΚΥΑ/ΠΔ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΕΠΜ – υπό εκπόνηση και αξιολόγηση.   

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1.    ΥΑ 52909 ΦΕΚ 1965/ Β/31-12-04
2.    ΥΑ 18122 ΦΕΚ 617/ Β/10-5-05
3.    ΥΑ 18190 ΦΕΚ 694/ Β/24-5-05
4.    ΥΑ 52907 ΦΕΚ 1965/ Β/31-12-04   

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΔ
ΚΥΑ 125206/392 ΦΕΚ 140/Β/11-2-03

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΔΣ
ΥΑ 126519/2575 ΦΕΚ 907/Β/4-7-03
ΥΑ 24515 ΦΕΚ 754/26.6.2006.

Κανονισμοί :
1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΔΣ)
2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
3 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 
Προστατευόμενες περιοχές στην Ελλάδα (Ιούνιος 2009)
16.10.09

Α. Προστατευόμενες περιοχές σε Εθνικό Επίπεδο (Ιούνιος 2009)

1. Εθνικά Παρκα (Ν. 1650/86)

1. ΣΧΙΝΙΑΣ - ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
2. ΛΙΜΝΕΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑ – ΒΟΛΒΗ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΤΕΜΠΗ
3. ΟΡΕΙΝΟΙ ΟΓΚΟΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ
4. ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, ΚΑΤΩ ΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΧΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΕΥΗΝΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΕΧΙΝΑΔΕΣ
5. ΔΑΣΟΣ ΔΑΔΙΑΣ – ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ – ΣΟΥΦΛΙΟΥ
6. ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ
7. ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ
8. ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
9. ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ
10. ΟΡΗ ΑΘΑΜΑΝΩΝ (ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ)
11. ΕΚΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΥ – ΑΞΙΟΥ – ΛΟΥΔΙΑ- ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ, ΑΛΥΚΗ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ, Λ/Θ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥΣ
12. Λ/Θ ΚΟΤΥΧΙΟΥ, ΔΑΣΟΣ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα...
 
Template
Template Template Template

Με δυο λόγια

Το έργο σας αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την κοινωνική ανανέωση και αναγέννηση της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Karl-Heinz Roth

 
Studentsdesign