Studentsdesign  
Studentsdesign  
Studentsdesign Studentsdesign Studentsdesign
Studentsdesign

Μας εκφράζουν

Advertisement
Template
Συνομολόγηση όρων πώλησης
15.03.12

Image 

Φίλες και φίλοι

Σήμερα, Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012, ο νομικός σύμβουλος της ομάδας μας κ. Σιανίδης Δημήτρης, παρέλαβε την υπογεγραμμένη από την ΕΑΣ Κιλκίς παρακάτω έγγραφη δήλωση, με όλους τους όρους, σύμφωνα με τους οποίους θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Μαρτίου 2012, η διάθεση των 100 τόνων αλεύρων στις 2068 οικογένειες της πόλης μας.

Η Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας, δια των νομικών της εκπροσώπων, έχει μεριμνήσει και έχει έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των καταναλωτών, να εξασφαλιστεί η ποιότητα των προϊόντων που θα διατεθούν στους πολίτες και βεβαίως, να τηρηθούν όλοι οι κανονισμοί που διέπουν μια νόμιμη εμπορική συναλλαγή, έτσι ώστε να μην προκύψει καμία ζημία για το Ελληνικό Κράτος.

Διαβάστε το περιεχόμενο της «Συνομολόγησης όρων πώλησης»

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΩΛΗΤΡΙΑΣ - ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ

Ο παρακάτω υπογράφων Χαράλαμπος Παυλίδης  του Ευθυμίου, κάτοικος  Τερπύλλου Κιλκίς ενεργώντας στην παρούσα με την ιδιότητα του Προέδρου και νομίμου εκπροσώπου του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία: «΄Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κιλκίς», στο εξής αποκαλουμένου: «Ε.Α.Σ. Κιλκίς», η οποία εδρεύει στο Κιλκίς και έχει ΑΦΜ  096007186 και αφού λάβαμε υπόψη την προς την Ε.Α.Σ. Κιλκίς, μαζική παραγγελία από καταναλωτές της Πιερίας, ποσότητας εκατό χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι κιλών (100.920 κιλών)  αλεύρων, προερχόμενων από μαλακό σιτάρι,  δηλώνω και αποδέχομαι για λογαριασμό της αντιπροσωπευομένης από εμένα Ε.Α.Σ. Κιλκίς, τα παρακάτω:

1. Η ΕΑΣ Κιλκίς αναλαμβάνει την υποχρέωση να πωλήσει και να διαθέσει στους καταναλωτές της Πιερίας την παραπάνω αναφερομένη ποσότητα αλεύρων, στην συμφωνηθείσα τιμή των 0,50 ευρώ ανά κιλό.

2. Η παράδοση και πώληση της πιο πάνω ποσότητας θα γίνει στην Κατερίνη στις 17-3-2012, στο χώρο της Εμποροπανήγυρης Κατερίνης ή σε άλλο χώρο που έγκαιρα θα υποδειχθεί από την Συντονιστική Επιτροπή της Εθελοντικής Ομάδας Δράσης Πιερίας.

3.  Η μεταφορά της ποσότητας αλεύρων, θα γίνει με  κατάλληλα μεταφορικά μέσα που θα διαθέσει για το σκοπό αυτό η Ε.Α.Σ. Κιλκίς,  και τα έξοδα συσκευασίας, φόρτωσης και μεταφοράς της, βαρύνουν αποκλειστικά την ίδια. Η πωλήτρια Ε.Α.Σ. Κιλκίς, είναι υποχρεωμένη να έχει προς διάθεση την πωλούμενη ποσότητα στο χώρο παράδοσης  στις 06:30 του Σαββάτου της 17-3-2012.

4.  Η Ε.Α.Σ. Κιλκίς, υποχρεούται να διαθέσει όσα άτομα απαιτούνται για τον έλεγχο της ποσότητας αλεύρων που θα παραδίδεται σε κάθε αγοραστή -καταναλωτή, για την έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης σε κάθε αγοραστή – καταναλωτή και για την ασφάλεια των χρημάτων που θα της καταβάλλονται. Η εκφόρτωση της πωλούμενης ποσότητας, θα γίνεται από εθελοντές της Κατερίνης.

5. Η Ε.Α.Σ. Κιλκίς, υποχρεούται να εκδίδει για την κάθε επιμέρους πώληση, αντίστοιχη απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο πώλησης, εφόσον το τελευταίο ζητηθεί.

6. Η Ε.Α.Σ. Κιλκίς, δηλώνει δια του υπογράφοντος εκπροσώπου της ότι η πωλούμενη ποσότητα μαλακών αλεύρων, προέρχεται αποκλειστικά από σιτάρι Ελλήνων παραγωγών Νομού Κιλκίς, οι οποίοι αναφέρονται στην ονομαστική κατάσταση παραγωγών και η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα. Επισυνάπτεται επίσης στην παρούσα και η με αρ. πρωτ. 167/12-3-2012 σχετική δήλωσή της.

7. Η πωλήτρια Ε.Α.Σ. Κιλκίς, δηλώνει επίσης ότι θα προσφέρει δωρεάν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Κατερίνης, ποσότητα τετρακοσίων (400,00) κιλών αλεύρων. Για την πιο πάνω προσφερόμενη ποσότητα θα εκδώσει σχετικό φορολογικό παραστατικό στο όνομα του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία: «ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ», με  ΑΦΜ: 090136618 της Α΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών και με τόπο παράδοσης την Κατερίνη.  Επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει το κόστος της αποστολής SMS, ποσού περίπου εκατό είκοσι (120,00) ευρώ, που απαιτούνται για την ειδοποίηση από την Εθελοντική Ομάδα Δράσης Πιερίας όλων των δηλωθέντων αγοραστών. Τέλος υποχρεούται να καλύψει το κόστος για την αγορά γιλέκων των εθελοντών, που εκτιμάται στο ποσό των εκατό εξήντα (160,00) ευρώ.

8. Για την ποιότητα της πωλούμενης ποσότητας αλεύρων, η Ε.Α.Σ. Κιλκίς, δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει πραγματοποιήσει εργαστηριακές εξετάσεις και χημικές αναλύσεις, το αποτέλεσμα της οποίας είναι υποχρεωμένη να κοινοποιήσει σε αντίγραφο στη Συντονιστική Επιτροπή της Εθελοντικής Ομάδας Δράσης Πιερίας, πριν την πώληση. Σε κάθε περίπτωση δηλώνει και συνομολογεί την άριστη ποιότητα της πωλούμενης ποσότητας, την υψηλή περιεκτικότητά της σε πρωτείνες  και την απουσία οποιουδήποτε μικροβίου – μικροοργανισμού βλαπτικού για την δημόσια υγεία.

9. Η παράδοση – πώληση των αλεύρων θα γίνει σε συσκευασία των πέντε (5) κιλών.

10. Δεδομένου ότι έχει  ολοκληρωθεί  η όλη διαδικασία της παραγγελίας, η Ε.Α.Σ. Κιλκίς δεν δικαιούται  να υπαναχωρήσει από την πιο πάνω συμφωνία – δήλωσή της και  επαναλαμβάνει  την προφορική της  δήλωση ότι έχει την δυνατότητα να καλύψει   την ως άνω παραγγελθείσα ποσότητα.

11. Για οποιαδήποτε διαφορά της Ε.Α.Σ. Κιλκίς με τους αγοραστές και εφόσον αυτή δεν επιλυθεί εξώδικα και συμβιβαστικά, αυτή αποδέχεται  να είναι αρμόδια τα Δικαστήρια του τόπου παράδοσης της πωλούμενης ποσότητας αλεύρων.

Κατερίνη 15-3-2012

Για την Ε.Α.Σ. Κιλκίς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 
Template
Template Template Template

Με δυο λόγια

Σας ευχαριστώ που με κάνατε να αισθάνομαι περήφανος συμμετέχοντας στην περιβαλλοντική δράση «Χαρίζω μια μέρα από το καλοκαίρι μου στο δάσος».

Σας ευχαριστώ που βγάλατε την Πιερία από τα στενά γεωγραφικά της όρια με όλες τις πρωτοβουλίες σας, σας ευχαριστώ που δώσατε απάντηση στον ωχαδερφισμό.

Η λέξη συγχαρητήρια είναι πολύ φτωχή για να αποδοθεί το μέγεθος της προσφοράς σας στον τόπο μας.

Γιώργος Μπέγκος

 
Studentsdesign